Home


1 /
Landskab & Planlægning

Højhastighedsbane over Vestfyn

Vejdirektoratet gennemfører en VVM-redegørelse for en ny bane over Vestfyn, som et led i ambitionen om at reducere rejsetiden mellem Danmarks største byer. Banen består af en 35 km lang højhastighedsbane mellem Odense og Kauslunde. Gottlieb Paludan Architects er ansvarlig for skitseprojektering af de tekniske dele af VVM-redegørelsen, som blandt andet omfatter udarbejdelse af landskabsanalyse baseret på landskabskaraktermetoden (LKM), landskabelige konsekvensvurderinger af linjeføringer, udarbejdelse af visualiseringer samt konceptdesign for beplantning, terrænregulering, støjskærme, faunapassager og broer.

Formålet med landskabsanalysen er, at beskrive de eksisterende landskabelige forhold på strækningen samt vurdere og visualisere banens fremtidige påvirkning og indpasning i landskabet. Forudsætningen for opgaven er en samling af infrastrukturanlæggene i en fælles transportkorridor over Vestfyn, således at banen placeres så tæt på den eksisterende motorvej som muligt. Dette udgangspunkt stiller store krav til den landskabelige indpasning, idet motorvejen og banen har forskellig geometri og skiteseprojektet har bl.a. til opgave at modvirke unødigt komplicerede samlingspunkter omkring tilslutningsanlæg, krydsende lokalveje og bane. Strækningen er præget af en række tekniske anlæg, hvor vindmøller og højspændingsledninger er fremtrædende, ligesom banen er planlagt at passere igennem et markant terrænmæssigt skift i landskabet mellem Kauslunde og Odense. Banen knytter sig til fem overordnede landskabskarakterområder som hver især byder på forskellige forudsætninger for integration af den ny bane.

En af opgavens store udfordringer er således at sikre at det samlede anlæg bestående af motorvej og bane opleves som en helhed, og at der opnås en visuel ro i samspillet mellem de to anlæg og det omgivende landskab.

Projektets lokation