Home


1 /
Landskab & Planlægning

Otterup, Udviklingsplan

Selvom den generelle tendens er en fraflytning fra landet til byerne, er der i landområderne både tale om deciderede fraflytningsområder og byer i vækst. Otterup er en by, der på trods af en befolkningstilvækst oplever nedgang særligt i handelslivet omkring bymidten. Derudover står byen med mange af de udfordringer, der følger i kølvandet på den nuværende udvikling i landdistrikterne.

Gottlieb Paludan Architects har udarbejdet en udviklingsplan til Otterup, der tager udgangspunkt i den væsentlige rolle som attraktive landskaber og bymiljøer spiller for valg af bosted. Lokal landskabsplanlægning er anvendt som et middel til at udarbejde bredt dækkende strategier, der dels forankrer byerne i deres landskab, dels forbedrer kvaliteten og den visuelle oplevelse af bymiljøet.

Udviklingsplanen rummer nogle overordnede strategiske forslag til byudvikling, erhvervsudvikling, infrastruktur og turisme. Samtidig stilles forslag om en række nedslagspunkter, der øger den rekreative brug af de bynære landskaber og forbedrer kvaliteten og den visuelle oplevelse af bymiljøet.

De bymæssige nedslag koncentrerer sig omkring forbedring af de visuelle forhold langs indfaldsveje og bykerne. Der er yderligere et særligt fokus på områderne omkring byens rådhus, torv, bibliotek og aktivitetshus samt centrale trafikale kryds og en nedlagt verdenskendt geværfabrik med stor kulturhistorisk værdi. Områderne omkring disse funktioner udgør byens vigtigste bymæssige hovedtræk. Her udspiller by- og butikslivet sig primært, og det er her byens tidligere funktion som stationsby til dels stadig opleves i bebyggelsesstrukturen og gamle bygninger omkring torvet.

De landskabelige nedslag knytter sig til byens fælles friarealer, landskabelige kiler og en rekreativ landskabsring omkring hele byen. Landskabsringen binder byen sammen med det omkringliggende landbrugslandskab og fremhæver samtidig byens historiske træk bl.a. ved et tidligere jernbanetracé. I landskabskilerne skaber nedslagene attraktive arealer for hverdagslivet og aktiviteter fælles for kvarteret, mens nedslag knyttet til stierne i det åbne land rummer funktioner, der appellerer til længerevarende ophold, og dermed fungerer som udflugtsmål. Planen rummer ligeledes forslag om en ny bynær skov langs hele byens østlige side samt et regionalt rekreativt netværk af stier. Den bynære skov danner ramme om et nyt byudviklingsområde, et nyt erhvervsudviklingsområde samt en lang række rekreative funktioner og aktiviteter. Det rekreative netværk af stier skaber forbindelse til øvrige byer og værdifulde landskaber i kommunen samt en national cykelrute og H.C. Andersen Airport.

I udviklingen af de bynære landskaber er der arbejdet med jordbrugslandskabets forskellige funktioner og værdier som landbrug, skovbrug, bosted, kulturmiljø, levested for dyr og planter samt besøgssted i relation til friluftsliv og turisme. Planen er desuden udarbejdet i tæt samarbejde med borgere via workshops og en hjemmeside, hvor borgerne kunne beskrive deres ideer under hele forløbet samt kommentere på de skitser og fotos, der løbende blev uploadet. Udover projektets lokale forankring kan dette samarbejde bidrage til en forventningsafstemning mellem kommunen og borgernes ønsker til byen og i sidste ende blive afgørende for om Otterup fremover vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Udviklingsplanen er blevet til samarbejde med 2+1 Idébureau.

Projektets lokation